Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDUSTERNO.pl

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego INDUSTERNO.pl;

   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod INDUSTERNO.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 

    INDUSTERNO.PL SP. Z O.O ul. Silniki 5, 61-317 Poznań, NIP: 7822914936

    a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: INDUSTERNO.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: INDUSTERNO.pl , prowadzony jest przez firmę INDUSTERNO.pl Sp. z o.o.

   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    1. odpowiedniej przeglądarki internetowej,

    2. odpowiedniego sprzętu komputerowego, stacjonarnego lub przenośnego.

   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

    INDUSTERNO.PL SP. Z O.O zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu INDUSTERNO.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową INDUSTERNO.pl , dokonać wyboru odpowiedniego dla siebie towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu zamówienia,

    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    3. wybranej metody płatności,

    4. wybranego sposobu dostawy,

    5. czasu dostawy.

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku: "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 

    INDUSTERNO.PL SP. Z O.O umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "Sklep INDUSTERNO", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  5. Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską: kurier DPD i DHL, Serwis Furgonetka.pl,, Apaczka.pl, kurier STS,  Geis. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Szacunkowe koszty dostawy podane są w zakładce menu górnego: WYSYŁKA.

   3. Na potrzeby realizacji usługi dostawy Państwa dane są przetwarzane zgodnie z aktualną wersją Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
   4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Projekty indywidualne mogą być objęte dłuższym terminem wysyłki niż 21 dni roboczych. Średnie terminy realizacji mebli: meble standardowe 7-14 dni roboczych, meble personalizowane 14-21 dni roboczych.

   5. Ostatecznym obowiązkowym cennikiem dostawy, jest cennik podany podczas składania zamówienia w sklepie INDUSTERNO.pl

  6. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

   2. Przelewem na numer konta bankowego: PL40 1050 1520 1000 0090 8181 0377,

   3. Inne dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
    Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;

     

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     

Uwaga: Wszystkie meble oferowane w sklepie internetowym INDUSTERNO.pl są wykonywane na zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi. Sklep INDUSTERNO.pl udostępnia do sprawdzenia we własnym mieszkaniu wzorniki, służy fachową pomocą, aby jak najdokładniej pomóc Klientowi w poprawnym skonfigurowaniu zamawianych produktów.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru (odbioru paczki).

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego podpisanego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  5. Wszystkie meble oferowane w sklepie internetowym INDUSTERNO.pl są wykonywane na zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi. Sklep INDUSTERNO.pl udostępnia do sprawdzenia we własnym mieszkaniu wzorniki, służy fachową pomocą, aby jak najdokładniej pomóc Klientowi w poprawnym skonfigurowaniu zamawianych produktów.

 2. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Meble w wymiarze niestandardowym nie podlegają zwrotowi i wymianie.

 4. Reklamacje dotyczące Towarów:

  INDUSTERNO.PL SP. Z O.O jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@industerno.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  2. Sprzedawca jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedawanego towaru na warunkach wskazanych przez okres gwarancji. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

   INDUSTERNO.PL SP. Z O.O ul. Silniki 5, 61-317 Poznań,

   mailowo pod adres: sklep@industerno.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego w sklepie.

  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 6. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Wskazówki do wypełnienia pkt. 7 „Prawo do odstąpienia od umowy”:

  Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym musi zostać poinformowany, jeszcze przed złożeniem zamówienia, zarówno o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jak i wyjątkowych sytuacjach, w których prawo to jest wyłączone (art. 12 pkt 9 – 12 ustawy o prawach konsumenta). Informacji tych (z wyjątkiem informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy) można udzielić za pomocą wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi prawidłowo wypełnione pouczenie, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy.

Instrukcja wypełniania

1.

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

 • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

2.

 • Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

3.

 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

4.

 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

5. 

 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”.

6.  W zależności od wybranej formy dostawy (niektóre formy dostawy zawierają w sobie opcję darmowego zwrotu), koszty zwrotu są po stronie:

 • Ponosimy koszty zwrotu rzeczy jako firma wysyłająca.”;

 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy jako Klient.”;

 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 17,90 PLN.”;
  lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 160 PLN.”;

 • lub jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”.
  oraz „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

Zespół INDUSTERNO.pl

Twoja forma stylu - meble industrialne, lofotwe, minimalistyczne

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl